Audyt użyteczności czyli ocena ekspercka

Procedura służąca określeniu tego, jak bardzo i przyjazny dla użytkownika jest serwis.

Audyt EDISONDY przeprowadzany jest niezależnie przez dwóch ekspertów, którzy testują serwis w poszukiwaniu zarówno rozwiązań podnoszących użyteczność, jak i aspektów wymagających poprawy.

W procesie audytowania stosowane są dwie główne metody: przejście poznawcze oraz ocena heurystyczna.

Rezultatem przeprowadzonego audytu jest raport zawierający wyszczególnienie pozytywnych i negatywnych rozwiązań, wraz z rekomendacjami dotyczącymi tego, jak poprawić użyteczność serwisu.

Wariantem audytu jest ocena branżowa – w takim przypadku ocenie zostają poddane różne serwisy z tej samej branży i porównane pod względem spełniania zasad użyteczności w różnych kategoriach.

Audyt przeprowadzany jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych testy użyteczności oraz heurystyki użyteczności